Политика за използване на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА

ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД 

 

I.Общи положения и определения

ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията, ЕИК 205399352, със седалище и адрес на управление: гр. София 1700, ул. Проф.Васил Арнаудов № 6, вх.Б, ет.1, ап.2, е вписано като администратор на лични данни под № 3270 в Регистъра на администраторите на лични данни на Комисия за защита на личните данни. Координати за контакт с длъжностното лице по защита на данните – e-mail:office@orendafinance.eu, тел. 02 423 90 55

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

„Администратор“ на лични данни е ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД.

„Получател“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не.

„Профилиране“ означава всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице.

„Обработващ лични данни“ са всички служители и сътрудници на ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД. Обработващ лични данни могат да бъдат и други физически или юридически лица, които на основание договор обработват лични данни по възлагане на ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД.

„Трета страна“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни.

 

II. Видове субекти на лични данни, чиито лични данни ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД обработва, в качеството си на Администратор:

1. Данни на субекти, които попълват искане за отпускане на кредит и в последствие договор за потребителски кредит - три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, копие на документ за самоличност, телефони, електронен и пощенски адреси, банкова сметка, онлайн идентификатори, данни за трудов статус, кредитна история, семейно положение.

2. Данни на субекти, които сключват трудов или граждански договор - три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адреси, образование, банкова сметка, други, предоставени от субекта.

5. Данни на субекти, които участват в провеждани от ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД рекламни кампании, томболи или игри в интернет или районните офиси, независимо дали участието в тях е обвързано с покупка или не. ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД получава и обработва личните данни на тези субекти, които обичайно включват: име, фамилия, населено място, адрес за кореспонденция, имейл адрес, телефонен номер.

6. Данни на субекти, които не са страна по договор, но които по тяхна инициатива депозират до компанията различни заявления, жалби, сигнали и др. под. – три имена, ЕГН, адрес, телефон, имейл адрес – съгласно предоставеното от субекта.

7. Данни на субекти, които не са страна по договор за кредит, но са посочени от страните по договора за кредит като лице за контакт – имена, телефон – съгласно предоставеното от лицето, страна по договора.

8. Данни на субекти, които не са страна по договор за кредит, сключили извънсъдебни споразумения за погасяване задължението, във връзка с този договор за кредит - три имена, ЕГН, телефони, електронен и пощенски адреси.

9. Данни на субекти – сътрудници на администратора - три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, пощенски и електронен адреси, образование, данни от карта за регистрация по Булстат или от удостоверение за актуално правно състояние, данни от свидетелство за съдимост, данни за гражданско състояние, банкова сметка, други, предоставени от субекта.

10. Данни на субекти – партньори на администратора - три имена, ЕГН, адрес, телефон, банкова сметка, данни от документ за самоличност.

 

III. Цел на обработване на лични данни

Обработване на личните данни е допустимо в следните случаи:

 • Когато е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение   на администратора на лични данни
 • Когато физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие
 • Когато обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор, предприети по искане на лицето.
 • Когато обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на администратора или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни.
 • Когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице

 

* За цели, различни от горепосочените, личните данни на субектите на данни могат да се обработват въз основа на доброволно дадено съгласие за целите, посочени в него.

 

1. ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД обработва лични данни на кредитоискатели с цел разглеждане на възможността за отпускане на кредити. Предоставянето на лични данни от лицата е доброволно. В случай на отказ от предоставяне на лични данни, ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД няма да бъде в състояние да прецени дали да предостави и съответно да предостави искания кредит.

2. Личните данни, които кредитоискателите и солидарните длъжници предоставят в ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД, се обработват с цел анализиране на това дали тези лица отговарят на условията за предоставяне на кредит, както и с цел надлежна идентификация на страните по договора.

3. Обработването на лични данни на кандидати за работа се извършва с цел оценка на възможността за сключване на трудов или граждански договор.

4. Обработването на лични данни на субектите, участващи в провеждани рекламни активности - кампании, томболи, игри, е с цел участието им в съответната рекламна активност, а на печелившите/победителите - с цел уведомяването им за резултата и предоставянето на същия..

5. Данни на субекти, които не са страна по договор, но които по тяхна инициатива депозират до компанията различни заявления, жалби, сигнали и др. под., се обработват с цел проверка, изпълнение и отговор на съответното искане.

6. Обработването на лични данни на субекти, които не са страна по договор за кредит, но са посочени от страните като лице за контакт, е с цел осъществяване на контакт със страната по договора.

7. Данни на субекти, които не са страна по договор за кредит, сключили извънсъдебни споразумения за погасяване задължението на страна по този договор за кредит, се обработват с цел идентификация, сключване и изпълнение на извънсъдебното споразумение.

8. Данни на субекти – сътрудници на администратора, се обработват с цел преценка на надеждност и доверие за сключване и при изпълнение на съответния договор за сътрудничество/мандатен договор.

9. Данни на субекти – партньори на администратора, се обработват с цел сключване, изпълнение и прекратяване на договора за възлагане на работа/ извършване на услуга.

10. Освен за горепосочените специфични цели, обработването на лични данни се извършва и в изпълнение на нормативно-установени задължения на администратора, произтичащи от законовите изисквания, регламентиращи потребителското кредитиране и друга съпътстваща търговска дейност, финансово-счетоводната дейност, дейностите по превенция на изпирането на пари и финансиране на тероризма, за целите на пенсионна, здравна и социално осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси. По отношение на кредитоискателите обработване на лични данни се извършва и за вътрешни анализи и изграждане на система за оценка и управление на риска и за извършване на пазарни проучвания за степента на удовлетвореност от качеството на предоставените от ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД услуги. Обработването на лични данни се извършва и с цел маркетингово предлагане на продукти и услуги (директен маркетинг) на който и да е предоставен от субекта на лични данни адрес за комуникация - телефон или електронен и пощенски адреси, евентуално по други канали, гарантиращи сигурност при пренасянето на данни, текстова, звукова и картинна информация.

 

IV. Срокове за обработка и съхранение на лични данни

Срокове за обработка и съхранение на лични данни, дефинирани в съответствие с декларациите съгласия за обработка на личните данни, са както следва:

 

Тип на лични данни

Срок

На кандидати за работа без сключен договор 1 година от предоставянето

На сътрудници и партньори 5 години, считано от началото на календарната година, следваща годината на договора, освен ако нормативен акт не предвижда по-дълъг срок за съхранение на всички или на част от личните данни

На кредитоискатели без сключен договор за кредит 5 години от предоставянето

На кредитополучатели, солидарни длъжници, страни по споразумения 5 години, считано от началото на календарната година, следваща годината на погасяването (приключване) на кредита или приключване на спора.

На лица, подали заявления, жалби и др. под. до компанията и на лица за контакт 5 години, считано от началото на календарната година, следваща годината на предоставянето на личните данни; на погасяването (приключването) на кредита или приключването на спора.

На участници в провеждани рекламни активности 1 година от провеждането на съответната рекламна активност

 V. Принципи

ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД спазва следните принципи, свързани с обработването на личните данни:

 

Личните данни :

1. Са обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин, по отношение на всички лица;

(Принцип на „законосъобразност, добросъвестност и прозрачност“)

2. Се събират се само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, който не е съвместим с тези цели;

(Принцип „Ограничение на целите“)

3. Са подходящи, свързани са с и са ограничени до необходимото, във връзка с целта, за която ги обработваме.

(Принцип „Свеждане на данните до минимум“)

4. Са точни и поддържани в актуален вид; с предприети мерки, които гарантират своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни;

(Принцип „Точност“)

5. Се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данни за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

(Принцип „Ограничение на съхранението“)

6. Обработвани по начин, който гарантира подходящото ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване или случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

Отговорността за спазването на тези принципи е както на администратора ОРЕНДА ФИНАНС, така и на всички служители и сътрудници на администратора. ОРЕНДА ФИНАНС използва технически и организационни средства, гарантиращи защитата на обработваните лични данни, съобразена с риска и категорията на данните, подлежащи на защита.

(Принцип „Цялостност и поверителност“)

 

VI. Получатели на лични данни и трансграничен трансфер на лични данни

ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД предоставя лични данни на държавни органи, като, но не само Министерство на вътрешните работи, Централен кредитен регистър, прокуратура, съд, Централен регистър на особените залози, на трети физически/ юридически лица в случаите, когато това се изисква по закон, по разпореждане от публични държавни органи или при условията на даденото съгласие от субекта на данни. ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД предоставя лични данни на свои кредитори/партньори в случаите, когато това се изисква по силата на сключен договор за особен залог на вземане/търговско предприятие/дружествен дял или договор за възлагане на работа, като, но не само на частни кредитни бюра, на юридически лица, които обработват база данни на лица със съществуващи или с просрочени задължения по предоставена им услуга, на доставчици на платежни услуги, на куриерски компании за доставяне на пратки, на лицензирани пощенски оператори за извършване на пощенска услуга и/или на пощенски паричен превод, на адвокати.

 

VII. Права на субекта на данни

1. Право на достъп – всеки субект на лични данни има право да получи от Администратора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с него, и ако това е така, да получи достъп до тях и необходима информация.

2. Право на коригиране - субектът на данни има право да поиска от Администратора да коригира неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени.

3. Право на изтриване (право „да бъдеш забравен“) - субектът на данни има правото да поиска от Администратора изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне, а Администраторът има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • субектът на данните оттегля своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • субектът на данните възразява срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.

4. Право на ограничаване на обработването - субектът на данните има право да изиска от Администратора ограничаване на обработването, когато се прилага едно от следното:

 • точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;
 • администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • субектът на данните е възразил срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

5. Информиране – ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД ще информира всеки получател за всяко извършено коригиране, изтриване или ограничаване обработването на отнасящите се до него лични данни, освен ако това е невъзможно или изисква полагането на значителни усилия от страна на Администратора. При поискване, ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД ще Ви информира за тези получатели.

6. Право на преносимост на данните - Субектът на данните има право да получи личните данни, които го засягат и които той е предоставил на Администратор, в структуриран и широко използван и пригоден за машинно четене формат.

7. Право на възражение - Субектът на данните има право, по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него. Администраторът прекратява обработването на личните данни, освен ако не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8. Автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране - Субектът на данните има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране, което поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин го засяга в значителна степен. В случай че субектът на данни е обект на профилиране и автоматично вземане на решение, същият има право да оспори решението, да изрази позицията си и да поиска човешка намеса.

 

VIII. Ред за упражняване на правата

За упражняване на своите права, субектите на данни трябва да подадат писмено заявление до администратора, в това число и по електронен път office@orendafinance.eu, лично или чрез упълномощено лице. Подаването на заявление е безплатно.

Заявлението съдържа име на лицето и други данни, които го идентифицират като ЕГН; описание на искането; адрес на кореспонденцията; телефон, имейл, предпочитан начин за комуникация, пълномощно - когато заявлението се подава от упълномощено лице; дата и подпис, когато заявлението не е подадено чрез електронната форма Заявлението се завежда в регистър на администратора.

Достъп до данните на лицето се осигурява под формата на:

o устна справка;

o писмена справка;

o преглед на данните от самото лице или упълномощено от него такова;

o предоставяне на копие от исканата информация.

 

Срокът за разглеждане на заявлението и произнасяне по него е 30 дни. Когато данните не съществуват или не могат да бъдат предоставени на определено правно основание, на заявителя се отказва достъп до тях с мотивирано решение. Отговорът/

решението се съобщава писмено на заявителя, спрямо избрания от него начин на комуникация. Всеки субект на данни има право да обжалва действията и актовете на администратора по съдебен ред пред съответния административен съд или пред Върховния административен съд по общите правила за подсъдност. Всеки субект на лични данни има право да сезира Комисията за защита на личните данни, ако счита че правата му са нарушени.

IX. Имате ли други въпроси?

Ако имате допълнителни въпроси относно събирането, обработката и използването на Вашите лични данни, можете по всяко време да се свържете с нашия Отговорник за защита на личните данни, който ще Ви отговори.

 

Адрес:

ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД

1700 гр. София, ул. Проф.Васил Арнаудов 6, вх.Б, ет.1, ап.2

office@orendafinance.eu

 

X. Заключителна разпоредба

ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД си запазва правото да променя тази политика, като се задължава в 7-дневен срок от изменението й да я сложи на видно място в офисите си.

Настоящата политика е одобрена от управителите на ОРЕНДА ФИНАНС ЕООД и влиза в сила от 07.08.2019г.